vk Kra pilt

Teised üksused

Kaitseväe Toetuse väejuhatus ja Logistikapataljon

Lennubaasi kinnistu, Eametsa küla, Sauga vald 85001 Pärnu maakond (Toetuse väejuhatus); Ämari, Vasalemma vald, 16102 Harju maakond (Logistikapataljon) Tel 717 4000; Tel 717 4300 E-post kv.tv@mil.ee; E-post logistikapataljon@mil.ee Toetuse väejuhatuse põhiülesanded Kaitseväe kasutuses oleva kaitsematerjali, sealhulgas mobilisatsioonivaru, välja arvatud õhuväe- ning mereväespetsiifilise radar- ja erivarustuse, käitlemine III liinil ning I ja II liinil käitlemise koordineerimine nende kasutuselevõtmisest kuni kasutusest kõrvaldamiseni. Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni põhiülesanded on:

 • väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine
 • väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine
 • väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine
 • Kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine

Loe veel…

Kaitseväe Toetuse väejuhatuse tervisekeskus

Järve 34a, 11316 Tallinn Tel 717 4900 E-post kv.tvj.tervisekeskus@mil.ee Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse põhiülesanded on:

 • tervishoiuteenuse osutamine kaitseväelastele
 • Kaitseväe arstliku komisjoni töö tagamine
 • parameedikute väljaõppe tagamine ja korraldamine Kaitseväes
 • Kaitseväe meditsiinivarustuse ja meditsiiniliste mobilisatsioonivarude ladustamine ning elutsükli jälgimine
 • Kaitseväe meditsiinivarustuse hankevajaduste määratlemine, hanke ettepanekute tegemine, hangete läbiviimisel osalemine ning vajadusel hangete läbiviimine
 • Kaitseväe varustamine ravimite ja muude meditsiiniliste vahenditega Kaitseväe meditsiinipersonalile erialase koolituse ja ravipraktika korraldamine
 • Kaitseväe üksustes läbiviidava meditsiiniõppe õppematerjalide väljatöötamine

Loe veel…

Kaitseväe orkester

Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn E-post orkester@mil.ee Kaitseväe orkestri põhiülesanded on:

 • sõjaväemuusika levitamine Kaitseväes ja Eesti Vabariigi elanikkonna hulgas
 • kõigi Kaitseväe struktuuriüksustes läbiviidavate muusikaürituste professionaalne juhtimine ja nõustamine
 • sõjaväemuusika-alase metoodilise ja organisatoorse abi osutamine Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele
 • esinemine riiklikel ning tsiviil- ja sõjaväelistel esindusüritustel
 • koostöö arendamine teiste riikide relvajõudude vastavate üksuste ja muusikaorganisatsioonidega
 • koostöö teostamine teiste Eesti Vabariigi orkestritega ning professionaalse puhkpillimuusika kultuuri edendamine

Loe veel…

Kaitseväe peastaap

Juhkentali 58, 10132 Tallinn Tel 717 1900 E-post mil@mil.ee Kaitseväe peastaap on Kaitseväe juhataja tööorgan. Kaitseväe peastaap on väeliikide ühendstaap, mis tegeleb Kaitseväe operatiivjuhtimise, väljaõppe ja arendusega. Peastaabi osakonnad tegelevad pikaajalise ja keskpikaajalise planeerimise, ressursside, väljaõppe korraldamise ja kontrolli ning riigikaitselise tegevuse tagamisega. Loe veel…

Staabi- ja sidepataljon

Filtri tee 12, 10132 Tallinn Tel 717 2000 E-post sidepataljon@mil.ee Staabi- ja sidepataljoni ülesanne rahutingimustes on tagada üleriigiliselt Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side ning oma alluvusse kuuluvate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine. Lisaks peab pataljon tagama kaitseväele strateegilise side- ja infotehnoloogilise toetuse ning ellu viima kaitseotstarbelise side, infotehnoloogia ja elektroonilise sõja arendusprojekte. Samuti vastutab pataljon objektikaitse, korrapidamis- ja vahiteenistuse korraldamise eest väeosas ja kaitseväe peastaabis. Sõja ajal ei asu sidepataljon eesliinil, vaid tagab võitlevate üksuste ja peastaabi vahelise side. Loe veel…

Erioperatsioonide väejuhatus

Erioperatsioonide väejuhatusel (inglise keeles ESTSOF) on märgiline osa Eesti iseseisvas kaitsevõimes. Erioperatsioonide väejuhatuse peamine ülesanne Eesti riigikaitses on arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak. Erioperatsioonide grupp tegutses luurepataljoni koosseisus kuni 2012. aasta lõpuni, mil Vabariigi Valitsus kinnitas seadusemuudatuse, millega loodi Kaitseväe erioperatsioonide üksus eraldiseisvana ning struktuuriliselt allub see otse Kaitseväe juhatajale. Kaitseväe erioperatsioonide üksuse loomisega tekkis sisuliselt uus juhatus, mille üheks osaks sai varem luurepataljoni all eksisteerinud EOG – erioperatsioonide grupp (SOTG – Special Operations Task Group). Erioperatsioonide katsete kohta leiab infot SIIT Loe veel…

Vahipataljon

Tööstuse 54, 10102 Tallinn Tel 717 2800 E-post vahipat@mil.ee Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine. Väeosa üheks spetsiifikaks on riikliku esindusfunktsiooni täitmine, milles pataljoni ajateenijad mehitavad Vabariigi Presidendi ametiruume auvahtkonnaga. Lisaks sellele osalevad vahipataljoni ajateenijad erinevatel tseremooniatel, seistes aukompanii rivis kõrgete külaliste riiki saabumisel ja sealt lahkumisel, osaledes riiklikel ja kaitseväelaslikel matustel, mälestustseremooniatel või suursaadikute volikirjade üleandmistel. Sellega seoses erineb vahipataljoni ajateenijate sõduri baasõpe teiste väeosadega võrreldes, kuna vahipataljoni sõduritel tuleb läbida ka aukompanii erialakursus. Loe veel…

Sõjaväepolitsei

Tel 717 2900 E-post sp@mil.ee Sõjaväepolitsei põhiülesanded on kaitseväe distsipliini järelevalve, kriminaalmenetluste läbiviimine teenistusalastes kuritegudes ja distsiplinaarjuurdluste menetlemine. Samuti tagab sõjaväepolitsei välisriikide kaitseministrite, relvajõudude juhtkonna ning rahvusvaheliste organisatsioonide juhtkonna kaitse nende Eestis viibimisel. Loe veel…

Küberväejuhatus

Filtri tee 12, 10132, Tallinn Tel 717 2500 reservväelaste kontaktnumber 717 2010 E-post kubervaejuhatus@mil.ee Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks. Loe veel…

Kaitseväe Akadeemia

Riia 12, 51013 Tartu Tel 717 6101 E-post oppeasutused@mil.ee Kaitseväe Akadeemia (KVA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVA Kaitseväe struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. KVA on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendaja Eesti Vabariigis ning teeb koostööd erinevate partneritega nii Eestist kui välisriikidest. Loe veel…

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

Tel 717 6800 E-post ccdcoe@ccdcoe.org NATO küberkaitsekoostöö keskuse (NATO CCD COE) eesmärk on edendada NATO struktuuride, NATO riikide ja partnerite küberkaitse-alast võimekust, koostööd ja infovahetust, kontsentreerudes väljaõppele, arendus- ja uurimustegevusele, järelduste ja analüüside koostamisele ning konsultatsioonidele. Organisatsooni kuulub üle neljakümne töötaja neljateistkümnest NATO liikmesriigist ning töökeeleks on inglise keel. Loe veel…

Võta ühendust

 • E-post:
 • post